Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Starfsreglur um þjálfun prestsefna nr. 788/2002

1. gr.

Biskup Íslands ábyrgist starfsþjálfun prestsefna og setur nánari fyrirmæli um innihald hennar [þar sem m.a. skal skilgreina lágmarkskröfur, sbr. 2. gr. reglna þessara, sem prestsefni þarf að uppfylla til að öðlast rétt til prestsvígslu.]1) Starfsþjálfunarnefnd skipuð af biskupi til fjögurra ára annast um framkvæmd starfsþjálfunar. Biskup setur nefndinni erindisbréf.

1) Starfsr. nr. 1008/2005, 1. gr.

2. gr.

Starfsþjálfun skal tryggja að prestsefni öðlist sem mesta færni til að starfa sem prestur Þjóðkirkjunnar.

[3. gr.

Guðfræðinemi, sem hefur hug á að þjóna sem prestur þjóðkirkjunnar, skal gangast undir starfsþjálfun er hann hefur lokið BA prófi í guðfræði við guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og hefur skráð sig til frekara náms í guðfræði er veitir réttindi til að sækja um prestsembætti innan þjóðkirkjunnar.]1)

1) Starfsr. nr. 954/2010, 8. gr.

4. gr.

Guðfræðinema skal skylt að taka þátt í starfsþjálfun með fullnægjandi hætti að mati starfsþjálfunarnefndar á hverjum tíma.

Fyrri hluta starfsþjálfunar sem veitir réttindi til að sækja um prestsembætti lýkur að jafnaði um leið og nemi lýkur kandidatsprófi. Síðari hluti starfsþjálfunar fer fram þegar kandidat hefur fengið embætti.

Kirkjuráð kveður nánar á um greiðslur vegna starfsþjálfunar að fengnum tillögum starfsþjálfunarnefndar.

5. gr.

Að loknum fyrri hluta starfsþjálfunar veitir starfsþjálfunarnefndin biskupi umsögn um guðfræðinema. Þar skal nefndin m.a. láta í té álit sitt á því hvort hlutaðeigandi sé hæfur til að gegna prestsembætti.

Að því loknu gefur biskup út staðfestingu á því að guðfræðinemi hafi lokið lögboðinni starfsþjálfun með fullnægjandi hætti og sé hæfur til að taka prestsvígslu.

6. gr.

Starfsreglur þessar sem settar eru skv. 38. gr. og 59. gr. laga nr. 78/1997 öðlast gildi 1. janúar 2003. Starfsreglur um þjálfun prestsefna nr. 736/1998 falla brott frá sama tíma.