Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Starfsreglur nr. 1115/2011 um breytingu á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007

1. gr.

12. gr. breytist svo:
Í eftirtöldum prestaköllum fellur brott skylda til að leggja til prestssetur:

Suðurprófastsdæmi
Eyrarbakkaprestakall
Hveragerðisprestakall
Vestmannaeyjaprestakall
Þorlákshafnarprestakall

Kjalarnesprófastsdæmi
Grindavíkurprestakall
Útskálaprestakall
Mosfellsprestakall

Vesturlandsprófastsdæmi
Garðaprestakall
Hvanneyrarprestakall

Vestfjarðaprófastsdæmi
Ísafjarðarprestakall

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi
Sauðárkróksprestakall

Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
Dalvíkurprestakall
Húsavíkurprestakall

Austurlandsprófastsdæmi
Eskifjarðarprestakall
Norðfjarðarprestakall
Vallanesprestakall

2. gr.

Sjá 13. gr. starfsreglna nr. 1026/2007 um skipulag kirkjunnar í héraði

3. gr.

Sjá 14. gr. starfsreglna nr. 1026/2007 um skipulag kirkjunnar í héraði

4. gr.

Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 59. gr. laga nr. 78/1997 um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar og öðlast gildi 1. janúar 2012.

Ákvæði til bráðabirgða.
Prestur sem situr í prestakalli, sem tilgreint er í starfsreglum þessum við gildistöku þeirra, getur setið prestssetrið áfram samkvæmt gildandi lögum og starfsreglum hverju sinni, uns honum er veitt lausn frá embætti.

Óski prestur, sem situr í prestakalli sem tilgreint er í starfsreglum þessum við gildistöku þeirra, að njóta ekki prestsseturs og biskup Íslands og kirkjuráð samþykkja, skal greiða honum húsaleigustyrk, þann tíma sem hann hefði átt rétt á að sitja prestssetur, enda búi hann í prestakallinu þann tíma og sé þar með skráð lögheimili. Fjárhæð styrksins skal jöfn þeirri fjárhæð sem presti hefði borið að greiða í leigu af prestssetrinu. Þá er sömuleiðis biskupi Íslands og kirkjuráði heimilt með sama hætti að samþykkja að prestur láti prestssetur af hendi og sé leystur undan búsetuskyldu í prestakallinu en þá stofnast ekki réttur til húsaleigustyrks.