Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Reglur um umgengni í kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma nr. 810/2000

1. gr. Reglur þessar taka til umgengni í öllum kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma. Kirkjugarðarnir eru friðhelgir. Í kirkjugörðum er sérhver hávaði eða ys bannaður. Öllum er frjáls för um kirkjugarðana með þeim takmörkunum sem af þessum reglum leiðir.

2. gr. Börn yngri en 12 ára mega eigi hafa þar við, nema í fylgd með fullorðnum, sem þá bera ábyrgð á hegðun þeirra.

3. gr. Í kirkjugörðum er bannað að fara um með hesta, hunda eða önnur dýr.

4. gr. Kirkjugarðar innan Reykjavíkurprófastsdæma eru opnir frá 7.00 til kl. 23.00 á tímabilinu frá 1. maí til og með 30. september og frá 1. október til og með 30. apríl.
Á Þorláksmessu að vetri, aðfangadag, jóladag, annan jóladag, gamlársdag, nýársdag, páskadag og annan páskadag er opið eins og að sumri.
Meðan garðarnir eru opnir er umferð vélknúinna ökutækja leyfð um þá, nema í Suðurgötukirkjugarði, þar sem öll umferð vélknúinna ökutækja og reiðhjóla er bönnuð, nema með sérstöku leyfi hverju sinni.

5. gr. Hraði ökutækja í kirkjugörðunum má aldrei fara fram úr 20 km miðað við klukkustund.

6. gr. Enginn má vinna í görðunum, gegn gjaldi, nema undir eftirliti kirkjugarðsstjórnar. Á eftirfarandi helgidögum er öll vinna í görðunum bönnuð: Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, aðfangadag jóla frá kl. 18.00 og jóladag.

7. gr. Eigi má skilja eftir á leiðum eða götum garðanna; mold, jurtaleifar, eða nokkur annað, sem óprýði, óþrifum eða truflun getur valdið. Allt slíkt skal setja í til þess ætluð ílát eða á til þess ætlaða staði.

8. gr. Kirkjugarðsstjórnin skal tilkynna lögreglu um mannsöfnuð sem eigi telst viðeigandi að safnist saman í kirkjugarði.

9. gr. Eigi má sá til eða gróðursetja neins staðar í löndum kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma þær jurtir sem með sjálfsáningu, rótarskoti eða á annan hátt offjölgar, þannig að hætta sé á að jurtirnar breiðist út til annarra legstæða. Greinar og rætur jurta, runna og trjáa, sem gróðursett hafa verið á legstæði mega ekki ná út fyrir mörk þess og þannig hindra umferð við göngustíga og brautir kirkjugarðs eða skemma önnur legstæði.

10. gr. Sái einhver eða gróðursetji slíkar jurtir, sem um ræðir í 9. gr., eða ef greinar jurta, runna og trjáa hindra umferð við göngustíga og brautir kirkjugarðs, hefur kirkjugarðsstjórn heimild til að útrýma viðkomandi plöntum, á kostnað þess sem gróðursetti þær. Ef ekki er vitað hver gróðursetti viðkomandi plöntur, þá jafnvel á kostnað skráðra aðstandenda viðkomandi legstæðis.

11. gr. Ekki má, án leyfis kirkjugarðsstjórnar, fjarlæga neitt af legstæðum, svo sem minnismerki eða aðra varanlega hluti.

12. gr. Stjórn kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma ber eigi skaðabótaábyrgð á, þótt umbúnaður grafarstæðis, minnismerki, gróður eða annað, sem á grafarstæði kann að vera, verði fyrir skemmdum eða ónýtist af völdum náttúruafla eða skemmdarvarga.

13. gr. Sá sem vill setja minnismerki á leiði eða duftreit skal fá til þess leyfi kirkjugarðsstjórnar. Skal leitast við að hafa stæði og útlit slíkra merkja í samræmi við þær hefðir sem myndast hafa á því svæði kirkjugarðsins, sem um er að ræða hverju sinni. Viðhald legsteina og minnismerkja er í umsjá aðstandenda en hafa skal samráð um það við kirkjugarðsstjórn.

14. gr. Frágangur minnismerkja skal vera svo traustur, að þau hvorki raski, né ýti til jarðvegi, þótt gröf sé tekin við hlið þeirra.

15. gr. Þegar minnismerki, umbúnaður grafar og þess háttar, er svo úr sér gengið og/eða komið að falli, svo að af stafar hætta, eða er til óprýði, skal gera umráðamanni grafarstæðisins aðvart. Beri það eigi árangur eða náist eigi til hans, má fjarlægja umgerðina og /eða minnismerki. Skal það þá gert í samræmi við fyrirmæli 26. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu.

16. gr. Legstæði, sem verið hefur í óhirðu í 3 ár samfleytt, skal kirkjugarðsstjórnin láta tyrfa, malbera eða gera aðrar ráðstafanir, sem auðvelda umhirðu þess.

17. gr. Skaðabætur skuli eigi koma til rétthafa grafarstæðis, ef beita verður ákvæðum 15. eða 16. gr.

18. gr. Þótt grafarfriðun sé útrunnin, skal eigi flytja uppistandandi minnismerki eða raska umbúnaði legstæðisins, sé það í góðu ásigkomulagi.

19. gr. Auk framantalinna sérákvæða, gilda ákvæði lögreglusamþykktar Reykjavíkur, eftir því sem við á, á öllum athafnarsvæðum kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma.

20. gr. Reglur þessar sem settar eru samkvæmt tillögu stjórnar kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma samkvæmt heimild í 51. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36 4. maí 1993, öðlast nú þegar gildi. Jafnframt falla út gildi reglur um umferð og athafnir í kirkjugörðum Reykjavíkur, lóðum þeirra og löndum, nr. 3 2. janúar 1968.