Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

Kirkjuþing

Lög Prestafélags Íslands

Samþykkt á aðalfundi 1992

1. gr.

Félagið heitir Prestafélag Íslands. Skammstafað P.Í. Lögheimili og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Félagar geta orðið íslenskir prestar og guðfræðingar sem starfa á grundvelli játningar þjóðkirkjunnar og skuldbinda sig siðareglum félagsins (Codex Ethicus) og greiða tilskilin félagsgjöld, sbr. 11. gr.

Stjórnin sker úr um ágreiningsatriði varðandi félagsaðild.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að vera málsvari íslenskra presta og guðfræðinga og gæta hagsmuna þeirra í öllu því er varðar störf þeirra og embætti, réttindi og skyldur. Félagið er í senn stéttarfélag og fagfélag presta og guðfræðinga.

Félagið skal standa vörð um heill og sóma félagsmanna, stuðla að endurmenntun þeirra og efla með þeim stéttvísi og samstarf.

4. gr.

Stjórn félagsins skal kosin til tveggja ára í senn og skipa hana fimm menn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og kjaramálafulltrúi. Formaður skal kosinn fyrst bundinni kosningu. Hljóti enginn meirihluta atkvæða í fyrstu umferð skal kosið strax milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hlutu. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Enginn skal sitja lengur í stjórn en þrjú kjörtímabil samfellt. Þrír stjórnarmanna skulu vera úr hópi þeirra sem félagið semur fyrir um kaup og kjör eða heyra undir kjaradóm. Stjórnin skal og bundin því að kjósa kjaramálafulltrúann úr þeim hópi.

Stjórnarkosning fer fram á aðalfundi félagsins og ganga tveir úr stjórn annað árið en þrír hitt. Tveir varamennn skulu kosnir í stjórn hverju sinni til eins árs. Fyrsti varamaður skal ávallt vera úr hópi þeirra sem félagið semur fyrir eða heyra undir Kjaradóm.
Stjórninni er heimilt að ráða sér starfsmann.

5. gr.

Stjórnin skal hafa vakandi auga með öllum þeim málum er varða hag presta og guðfræðinga, svo og hag þjóðkirkjunnar. Hún skal í hvívetna standa vörð um réttindi presta og guðfræðinga. Stjórnin skal láta sig varða fagleg málefni svo sem endurmenntunarmál og gerð og dreifingu hjálpargagna fyrir presta og guðfræðinga.

Stjórnin stuðli og að guðfræðilegri umræðu meðal félagsmanna.

Formaður boðar stjórnarfundi. Skylt er að boða til stjórnarfundar ef þrír stjórnarmenn óska þess.

6. gr.

Fulltrúaráð skal starfa í félaginu og vera skipað stjórn félagsins, fulltrúa frá hverri félagsdeild, frá próföstum og fulltrúa þeirra presta er sérþjónustu gegna. Formaður félagsins er formaður fulltrúaráðsins og skal hann kalla það saman þegar stjórn P.Í. eða meirihluti fulltrúaráðsmanna óskar þess. Stjórninni er skylt að leggja fyrir fulltrúaráðið öll stefnumarkandi mál er varða kjör og réttindi presta. Skylt er að kalla fulltrúaráðið saman einu sinni á ári. Skal boðað til funda þess með hálfs mánaðar fyrirvara.

Fulltrúar skiptast þannig milli félagsdeilda: Tveir skulu vera frá Prestafélagi Suðurlands, einn frá Hallgrímsdeild Prestafélags Íslands, einn frá Prestafélagi Vestfjarða, einn frá Prestafélagi hins forna Hólastiftis, einn frá Prestafélagi Austurlands, einn frá Prófastafélagi Íslands og einn frá prestum í sérþjónustu.

Heimilt er með samþykki aðalfundar að fjölga deildum með fulltrúaréttindum.

7. gr.

Félagið er aðili að Bandalagi Háskólamanna (BHM) og ber skyldur og réttindi samkvæmt lögum þess. Félagið getur enn fremur gerst aðili að öðrum félögum og/eða hagsmunasamtökum.

8. gr.

Félagið hefur samstarf við prestafélög í nálægum löndum, m.a. með aðild að sambandi norrænu prestafélaganna (Nordiska Prästförbundet), og með þátttöku í mótum þess og fundum.

9. gr.

Félagið gefur úr tímarit, Kirkjuritið. Ritnefnd skal skipuð fjórum mönnum er stjórn P.Í. kýs til tveggja ára í senn. Stjórn félagsins ræður ritstjóra til þriggja ára og er hann formaður ritnefndarinnar. Ritnefnd og ritstjóri starfa í samráði við stjórn félagsins. Stjórn P.Í. ber fjárhagslega ábyrgð á ritinu. Ritnefnd skal færa fundargjörðabók.

Aðra útgáfustarfsemi á vegum félagsins skal stjórnin annast.

10. gr.

Aðalfundur skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til eins árs í senn og einn til vara. Skulu þeir hafa farið yfir alla reikninga félagsins fyrir apríllok.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

11. gr.

Félagsmenn í starfi greiða félagsgjald samkvæmt nánari ákvörðun aðalfundar. Það má nema allt að 1,5% af byrjunarlaunum sóknarpresta. Aðrir félagsmenn greiða félagsgjald eftir nánari ákvörðun stjórnar.

Áskrift að Kirkjuritinu skal vera innifalin í félagsgjaldi.

Stjórn félagsins er heimilt að innheimta félagsgjöld hjá launagreiðanda.

12. gr.

Stjórnarmenn og aðrir fulltrúar félagsins skulu fá ferðakostnað greiddan samkvæmt þeim gjaldskrám og reglum sem í gildi eru. Um annan kostnað úrskurðar stjórn félagsins hverju sinni.

13. gr.

Aðalfundur félagsins skal haldinn ár hvert, að jafnaði í tengslum við Synodus. Dagskrá fundarins skal auglýsa bréflega með hálfs mánaðar fyrirvara. Með fundarboði skal senda útdrátt úr skýrslu stjórnar og tillögur um lagabreytingar ef fram á að leggja. Taka má mál fyrir utan dagskár ef fundurinn leyfir. Formaður tilnefnir fundarstjóra og fundarritara. Fundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður.

Formaður félagsins skal flytja skýrslu á aðalfundi um störf félagsins á liðnu starfsári. Gjaldkeri skýrir frá fjárhag félagsins og leggur fram endurskoðaða reikninga síðasta árs og fjárhagsáætlun yfirstandandi starfsárs, sem borin skal undir atkvæði á fundinum. Þá skulu nefndir og einstaklingar, sem falin eru störf í þágu félagsins, skila skýrslu um störf og fjárhag.

Á aðalfundi ræður afl atkvæða öllum málum, nema þeim er snerta breytingar á lögum félagsins. Til lagabreytinga þarf tvo þriðju atkvæða þeirra sem á fundi eru.

Aukafundi skal halda þegar stjórnin ákveður eða minnst 20 félagsmanna krefjast þess.

14. gr.

Félagið setur reglur um framkomu félagsmanna sín á milli og útávið (Codex Ethicus). Mönnum sem brotlegir gerast má vísa úr félaginu um stundarsakir eða fyrir fullt og allt ef aðalfundur samþykkir. Stjórn félagsins eða nefnd á vegum hennar skal áður en til slíkra aðgerða kemur hafa athugað alla málavexti gaumgæfilega og reynt að leiðrétta misskilning og koma á sáttum.