Biskupsstofa
Laugavegi 31, 150 Rvk.
Sími 528 4000, fax 528 4098
kirkjan@kirkjan.is

Kirkjuþing
Safnaðarheimili Grensáskirkju
Háaleitisbraut 66, 108 Rvk.
Sími 856 1542
kirkjuthing@kirkjuthing.is

Leiðarstýring

Þingsályktun um fjármál þjóðkirkjunnar

Númer: 
2
Ár: 
2011

Kirkjuþing 2011 afgreiðir ársreikninga þjóðkirkjunnar fyrir árið 2010 um einstaka sjóði, stofnanir og viðfangsefni þjóðkirkjunnar athugasemdalaust.

Farið hefur verið yfir fyrirliggjandi endurskoðunarskýrslu til kirkjuþings frá Ríkisendurskoðun. Kirkjuþing staðfestir að reikningshald kirkjulegra embætta, stofnana og sjóða fyrir árið 2010 hafi hlotið fullnægjandi endurskoðun.
Rekstraráætlun fyrir árið 2012 um helstu viðfangsefni þjóðkirkjunnar, er í samræmi við megináherslur kirkjuþings með hliðsjón af þeim fjárhagsramma sem þjóðkirkjan býr við.
Kirkjuþing vekur athygli á því að sóknargjöld hafa lækkað um 20% frá árinu 2008 að teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á sama tíma hafa greiðslur til stofnana innanríkisráðuneytisins hækkað vegna verðlagsbóta um 5%. Nú er svo komið að ekki er unnt að halda úti grunnstarfi í mörgum sóknum víðsvegar um landið, þar sem rekstrarkostnaður og fjármagnskostnaðar hefur hækkað verulega á þessu tímabili.
Kirkjuþing lýsir þungum áhyggjum af þessari þróun. Sóknargjöld eru félagsgjöld og grundvöllur kirkjustarfsins í heimabyggð. Skorað er á ríkisstjórn og Alþingi að beita sér fyrir því að sóknargjöldin verði leiðrétt til samræmis við þróun fjárveitinga til stofnana innanríkisráðuneytisins þannig að sóknargjöldin verði 919 kr. á mánuði fyrir hvern gjaldanda á árinu 2012.

Nefndarálit fjárhagsnefndar

Fjárhagsnefnd hefur farið yfir ársreikninga og fjárhagsáætlanir þjóðkirkjunnar, stofnanir hennar og sjóði. Nefndin fékk glöggt yfirlit um fjárhagsstöðu kirkjunnar, kröfur ríkisvaldsins um hagræðingu á kostnaði vegna slæmrar stöðu ríkissjóðs og tillögur kirkjuráðs um lækkun framlaga á ýmsum sviðum til þess að mæta hagræðingarkröfu ríkisins.
Sérstaklega var farið yfir fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar og sjóða kirkjunnar. Nefndin þakkar skýra framsetningu reikninga og áætlana og yfirgripsmikil yfirlit og skýringar á öllum rekstri sem undir þjóðkirkjuna heyra. Nefndin fór yfir endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar, en í skýrslunni er fjallað um ársreikninga embætta, sjóða, stofnana og fyrirtækja þjóðkirkjunnar. Nefndin hafði til umfjöllunar samantekt ársreikninga sókna fyrir árið 2010, yfirlit unnið úr ársreikningum héraðssjóða fyrir árið 2010 og skýrslu um úthlutanir styrkja úr Jöfnunarsjóði sókna á árunum 1995 – 2012.
Eins og Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra, staðfesti í ræðu sinni við setningu kirkjuþings 2011 hefur þjóðkirkjan sætt meiri niðurskurði en stofnanir innanríkisráðuneytisins. Sóknargjöld hafa lækkað um 20% frá árinu 2008 að teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á sama tíma hafa greiðslur til stofnana innanríkisráðuneytisins hækkað vegna verðlagsbóta um 5%. Nú er svo komið að ekki er unnt að halda úti grunnstarfi í mörgum sóknum víðsvegar um landið, þar sem rekstrarkostnaður og fjármagnskostnaðar hefur hækkað verulega á þessu tímabili.
Fjárhagsnefnd lýsir þungum áhyggjum af þessari þróun. Sóknargjöld eru félagsgjöld og grundvöllur kirkjustarfsins í heimabyggð. Skorað er á ríkisstjórn og Alþingi að beita sér fyrir því að sóknargjöldin verði leiðrétt til samræmis við þróun fjárveitinga til stofnana innanríkisráðuneytisins þannig að sóknargjöldin verði 919 kr. á mánuði fyrir hvern gjaldanda á árinu 2012.
Nefndin fékk á sinn fund Svein Arason, ríkisendurskoðanda, Inga K. Magnússon, sviðsstjóra, og Kristínu Kalmansdóttur, sviðsstjóra. Þau svöruðu spurningum nefndarfólks um skýrslu um endurskoðun kirkjustofnana 2010 og skýrslu um Biskupsstofu, sóknir og sjóði kirkjunnar. Einnig komu fulltrúi stjórnar Prestafélags Íslands (PÍ), Magnús Magnússon kjaramálafulltrúi og Þorvaldur Karl Helgason, biskupsritari á fund nefndarinnar. Rætt var um lækkun á skrifstofukostnaði til presta, námsleyfi, rekstur prestssetursjarða og hlunnindi. Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup í Skálholti, ásamt Þorvaldi Karli Helgasyni komu og ræddu framtíð Skálholtsskóla. Ragnhildur Benediktsdóttir, skrifstofustjóri Biskupsstofu, kom og svaraði spurningum nefndarmanna um áhrif niðurskurðar á starfsemi Biskupsstofu. Jón Helgi Þórarinsson, formaður stjórnar Tónskóla Þjóðkirkjunnar, og Björn Steinar Sólbergsson, skólastjóri, gerðu grein fyrir stöðu tónlistarmála Þjóðkirkjunnar. Hjalti Hugason kom á fund nefndarinnar og ræddi starfsþjálfun prests- og djáknaefna.

Fjárhagsnefnd beinir eftirfarandi til kirkjuráðs og biskups Íslands:
1. Að gerður verði formlegur samningur við ríkið um framtíðarskipan og innheimtu sóknargjalda.

2. Að farið verði að tilmælum Ríkisendurskoðunar um að sjóðakerfi kirkjunnar verði einfaldað og gert gegnsærra.

3. Að leitað verði leiða til að efla fjárhagslegt eftirlit og ráðgjöf til sókna þjóðkirkjunnar.

4. Að fjárhagsáætlun verði gerð til næstu þriggja ára með það að markmiði að jafnvægi ríki í fjármálum kirkjunnar. Áætlun taki mið af þeim skipulagsbreytingum sem unnið er að.

5. Að hvatt verði til þess að sóknir og/eða prófastsdæmi sameinist um verkefni eins og aðstæður leyfa til hagræðis og sparnaðar t.d. í reikningshaldi og innkaupum.

6. Að kirkjuráð hafi forystu um að fulltrúar sókna upplýsi alþingismenn um alvarlega fjárhagsstöðu sóknanna og mikilvægi þess að sóknargjöld verði leiðrétt. Þannig verði fylgt eftir fundi fulltrúa kirkjuráðs með fjárlaganefnd Alþingis fyrr í nóvember 2011.